Contact ouders school

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u zo goed en volledig mogelijk over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Ouders helpen mee.

De hulp van ouders op school wordt bijzonder op prijs gesteld. Bij een aantal activiteiten is de hulp van ouders zelfs onmisbaar. Een aantal activiteiten staat hieronder genoemd:

Heeft u belangstelling om ergens bij te helpen? Laat het ons weten. We doen graag een beroep op u! Bij de jaarlijkse informatie avond kunt u intekenen op een taak die wellicht bij u past.

 

Ouders krijgen informatie.

Voor een goed contact tussen de school en de ouders is het een voorwaarde dat er een goede informatievoorziening is. De school geeft daar op de volgende manieren invulling aan:

 

ouders graag gezienOuders praten mee.

Ouderraad (OR).

De Kardoen maakt deel uit van de stichting Floreant. Elke aangesloten school heeft haar eigen Medezeggenschapsraad en Ouderraad.

De ouderraad vormt een schakel tussen ouders en school. Leden van de ouderraad worden gekozen uit en door de ouders/ verzorgers. Ze verricht diverse werkzaamheden waaronder helpen met het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstfeest, Koningsdag en vele andere praktische zaken. Iedere 2e dinsdag van de maand vergadert de ouderraad. Eventuele wijzigingen in de data zullen in de nieuwsbrief worden vermeld. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij de ouderraad anders besluit. Door ouders kunnen voorafgaand aan de vergaderingen bij het secretariaat agendapunten worden aangegeven.

De leden van de ouderraad zijn:

Voorzitter:
Lilian Wermink
Vice voorzitter:
Edwin Willems
Penningmeester:
Henk Jan Schuurhuis
Secretaris:
Bastiaan Tijhuis
Lid:
Mariët Keizer
Lid:
Trudy Hemstede
Lid:
Janine Reuvers-van der Weiden
Lid:
Jeroen Dunnewind
Lid:
Hetty Timmerman
Namens personeel:
Liesbeth de Vries
Namens personeel:
Anja Hart


Medezeggenschapsraad (MR).

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (lees MR) verbonden. De MR biedt voor ouders en leerkrachten de mogelijkheid tot inspraak, waarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan het goed functioneren van de school. De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. De MR van onze school bestaat uit drie personeelsleden (gekozen uit en door de personeelsleden) en uit drie ouders (gekozen uit en door de ouders).

De MR-leden hebben een zittingsperiode van 4 jaren en houden zich in goed overleg bezig met diverse onderwijskundige en organisatorische zaken, die voor het goed functioneren van de school belangrijk zijn. Hierover wordt 4 tot 5 keer per jaar vergaderd, waarbij ook wordt overlegd met de directie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het schoolplan, de schoolgids, het formatieplan, het zorgplan, de groepsindeling, veiligheid in en rondom school, de huisvesting, de financiën, werkomstandigheden en bijscholing van leerkrachten. De MR heeft recht op informatie d.w.z. zij kan het schoolbestuur verzoeken om informatie over bepaalde onderwerpen te verstrekken.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit:

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit reglement is op te vragen bij de secretaresse van de MR.

De vergaderingen zijn in principe openbaar en de vergaderdata worden via de nieuwsbrief aan u kenbaar gemaakt. U kunt de MR per email bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In deze raad hebben de volgende leden zitting.

Namens de ouders:

• Erik Veurink
• Lianne Meulenkamp
• Margot Willems-Vrieswijk

Namens het personeel:

• Laura Meppelink
• Marjan Dekker 
• Jenny Hofmeijer

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de GMR. Deze GMR is samengesteld uit de onder de Stichting Floreant vallende 10 scholen en behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken.

De GMR is een medezeggenschapsorgaan dat kan instemmen met of advies uitbrengen over een groot aantal onderwerpen die de directeur-bestuurder inbrengt. Andersom maakt de GMR zelf ook standpunten kenbaar en/of doet voorstellen aan de directeur-bestuurder. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement.
In de GMR is elke school vertegenwoordigd met twee leden, 1 uit de personeelsgeleding en 1 door de MR gekozen uit de ouders. Onze school wordt namens de ouders vertegenwoordigd door Martijn Visker.

Voor meer informatie over o.a. samenstelling GMR, reglementen GMR en vergaderdata verwijzen wij naar de website van Floreant: www.floreantscholen.nl