telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Klachtenregeling

Scholen zijn verplicht een klachtenregeling vast te stellen en zich aan te sluiten bij een klachtencommissie.
Voortvloeiend uit de bestuurlijke fusie tussen PCO Dalfsen en PCO Ommen is SCPO in het Vechtdal aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Deze commissie heeft in maart 2017 voor de bij haar aangesloten scholen een nieuwe modelklachtenregeling opgesteld. Vooruitlopend op een nog nader op- en vast te stellen klachtenregeling volgt SCPO in het Vechtdal de modelregeling. Deze is te downloaden via: ( http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies/klachten/landelijke-klachtencommissie-voor-het-christelijk-primair-onderwijs-voortgezet)

(Model) Klachtenregeling | Artikel 2. Voortraject klachtindiening

 1. Een klager die een probleem op of met de school of instelling ervaart, neemt contact op met degene die het probleem heeft veroorzaakt, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
 2. Indien dat contact niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem voor aan de directie.
 3. De klager kan het probleem bespreken met de contactpersoon of de (externe) vertrouwenspersoon.
 4. Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend, zoals omschreven in artikel 6 van het modelreglement (bij de klachtencommissie of bij het bevoegd gezag).
  Er is op iedere school ten minste één contactpersoon benoemd. De namen van de contactpersonen staan vermeld in de schoolgids.

 

Voor de scholen Hoogengraven, Het Koloriet, De Kardoen en De Triangel zijn de volgende personen benoemd tot vertrouwenspersoon:

 • De heer H.J. Bezemer, telefoon 0529 – 45 14 65
 • De heer A.L. Smit, telefoonnummer op te vragen bij de directie

 

Voor de scholen De Regenboog, Sjaloom, Ichthus, De Spiegel, O.S. Cazemier en A. Baron van Dedem zijn de volgende personen benoemd tot vertrouwenspersoon:

 • o Mevrouw H. Warmelink, telefoon 0572 – 37 14 05
 • De heer J. Tammeling, telefoon 0529 – 43 23 57 of 06 – 229 830 45

 

Contactgegevens Stichting GCBO
Postbus 82324, 2508 EH DEN HAAG
Telefoon: 070 – 386 16 97
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.gcbo.nl


Samengevat houdt deze regeling het volgende in:

 1. Klachten over de inhoud van het onderwijs in een bepaalde groep, de organisatie van en/of het functioneren van een groepsleerkracht in een bepaalde groep dienen te worden gemeld en besproken met de desbetreffende groepsleerkracht. Er zal dan getracht worden samen tot een goede afhandeling van de klacht te komen.
  Lukt dit niet, dan wordt de klacht ingediend bij de directie van de school. Er zal dan zo spoedig mogelijk een gesprek plaatsvinden tussen de directie, de desbetreffende groepsleerkracht en de indiener(s) van de klacht om samen tot een goede afhandeling te komen.
   
 2. Klachten betreffende de inhoud van het onderwijs van de gehele school, de organisatie van de gehele school en/of het functioneren van de directie dienen te worden gemeld bij en besproken met de directie van de school. Er zal dan getracht worden samen tot een goede afhandeling van de klacht te komen.
   
 3. Indien er in beide voorgaande situaties geen bevredigende afhandeling heeft plaats gevonden, wordt men verzocht de klacht in te dienen bij de algemeen directeur / bevoegd gezag. Er zal dan zo spoedig mogelijk een gesprek plaatsvinden tussen de algemeen directeur / bevoegd gezag en de andere betrokkenen.
  Van elke klacht die binnenkomt wordt een aantekening gemaakt. Genoteerd worden de datum van binnenkomst, aard en inhoud van de klacht, hoe de klacht is afgehandeld en de datum van afhandeling. Deze gegevens worden door directie c.q. het bestuur bewaard.

In het kader van de klachtenregeling zijn aan onze school twee contactpersonen verbonden, te weten een ouder en een leerkracht. Voor de oudercontactpersoon is momenteel een vacature en de leerkrachtcontactpersoon is Rita Lingbeek, tel. 06-81934587. Deze contactpersonen hebben op zich geen inhoudelijke rol, maar fungeren uitsluitend als wegwijzer en verwijzen de klager.

Het bestuur heeft voor de 10 scholen van de stichting twee vertrouwenspersonen benoemd.
Zie voor contactgegevens het volgende hoofdstuk. De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht kan worden opgelost door bemiddeling tussen de klager en de aangeklaagde. Als dat niet mogelijk is, gaat hij na of de klacht aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Desgewenst wordt dan de klager - door de vertrouwenspersoon – begeleid bij de verdere afwikkeling van de procedure. Het kan zijn dat de klacht ook aanleiding geeft tot aangifte bij de justitiële instanties. In dat geval verleent de vertrouwenspersoon ook aan de klager, desgewenst, bijstand.

Als een klacht niet kan worden opgelost door de vertrouwenspersoon kan dit leiden tot indiening van een formele klacht bij de landelijke klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Besturenraad die de klacht behandeld. De klachtencommissie kan worden beschouwd als sluitstuk van de klachtenprocedure. Haar taak is de klacht te onderzoeken en het bestuur hierover te adviseren.

De gehele klachtenprocedure ligt op school ter inzage.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan