telefoon     mail     Link naar facebook pagina CBS De Kardoen

Organisatie

Samenstelling groepen.

Op onze school is het onderwijs georganiseerd in jaargroepen: leerlingen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de klas. In uitzonderingsgevallen kan een kind in een hogere of lagere groep worden geplaatst: wanneer kinderen zich sneller of langzamer ontwikkelen dan hun leeftijdsgenoten kan er, in overleg met de ouders, soms voor gekozen worden ze in een andere groep te plaatsen, die beter bij het kind past.

We proberen ervoor te zorgen dat uw kind de hele schoolperiode zoveel mogelijk bij dezelfde kinderen in de klas zit. Dit is echter niet altijd haalbaar voor een school van deze omvang. Het kan soms gebeuren dat we moeten schuiven met de indeling van de groepen, omdat de groepen anders te groot of te klein worden. Om die reden kiezen we soms ook voor combinatiegroepen. Aan het begin van dit schooljaar telt onze school 246 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. We starten met drie gemengde kleutergroepen van ongeveer 15 leerlingen. De groepen 3a, 3b, 4a, 5b, 6, 7a en 8b zijn enkele groepen. Groep 4b/5a en 7b/8a zijn combinatiegroepen.

 

Het schoolteam.

Aan het begin van het cursusjaar 2020 - 2021 werken er 23 personeelsleden op onze school. Het grootste deel daarvan is groepsleerkracht, maar we hebben ook leerkrachten met een speciale taak, onderwijsassistenten, klassen-assistenten, conciërges, een intern begeleider en een directeur.

Groepsleerkracht: Sommige leerkrachten staan de hele week voor één groep, anderen delen samen met een collega een groep. We streven ernaar dat er maximaal twee vaste leerkrachten voor één groep staan. Bij ziekte zijn we echter soms afhankelijk van de beschikbare invalkrachten.

Directeur: De directeur, Dannis Timmerman, is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school en in het bijzonder voor het onderwijskundig- en personeelsbeleid.

Bouwcoördinator: Jenny Hofmeijer is de bouwcoördinator van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en Mariëlle van Leussen is de bouwcoördinator van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Zij regelen de organisatorische zaken die speciaal op hun bouw betrekking hebben. De bouwcoördinatoren denken ook mee in het te ontwikkelen schoolbeleid.

Interne begeleider: Onze interne begeleider (IB-er), Harrie Meinen, houdt zich bezig de leerlingenzorg en coördineert deze, met speciale aandacht voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben.

Remedial teacher: De remedial teacher (RT-er), Harrie Meinen, begeleidt leerlingen met specifieke leerproblemen.

Onderwijsassistent: Onze onderwijsassistent is Marjan Schutte. Zij assisteert de leerkracht bij de praktische organisatie van de les, begeleiden leerlingen die extra hulp nodig hebben en werken met kleine groepjes.

Klassenassistent: Ineke Dieleman en Linda ten Broeke begeleiden leerlingen met een specifieke zorgvraag.

ICT-coördinator: De ICT-coördinator, Jessica Doldersum, heeft als taak de diverse ict mogelijkheden op school te ontwikkelen en te ondersteunen.

Bovenschools ICT-er: Jeroen Westera, hij coördineert het ICT netwerk op stichtingsniveau..

Bedrijfshulpverlener: Een aantal leerkrachten is bevoegd als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij volgen jaarlijks een speciale training om te kunnen optreden bij calamiteiten zoals brand of het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Conciërge: We zijn erg blij met de heren Rias Nauta en Selwin Klein die op onze school allerlei conciërgewerkzaamheden verrichten. Zij voeren allerhande klein onderhoud uit en verrichten ook andere ondersteunende, begeleidende en overige voorkomende werkzaamheden.

Vakleerkracht muziek: Meester Wim van Lenthe is onze vakleerkracht muziek en hij geeft op de dinsdag muziekles aan alle groepen.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Onze vakdocent Jari Kouwen verzorgt voor alle groepen één keer in de week de les bewegingsonderwijs. Deze les is op maandag of donderdag.

Schoonmaak: Voor de schoonmaak van de school maken we gebruik van het schoonmaakbedrijf Klaas Harms.

 

Ziekte of afwezigheid van een leerkracht.

Wij zijn als school aangesloten bij de VIP = Vervanging Invallers Pool. Samen met andere schoolbesturen in de regio Zuid Drenthe, Overijssel en Noord/Oost Gelderland zijn wij vanuit onze christelijke identiteit gestart met onze VIP formule (Veelzijdig Inzetbare Poolers). Wij hebben onze krachten gebundeld om te zorgen dat er, bij verlof van een leerkracht, in de klas van uw zoon/dochter een vervanger de lessen overneemt. Door samen te werken met meerdere schoolbesturen kunnen wij op deze manier voorzien in een professioneel vervangingsteam.

Wanneer teamleden ziek worden of om een andere reden afwezig zijn, komt er in principe een invalkracht. Mocht er geen invalkracht beschikbaar zijn wordt er intern naar een oplossing gezocht. Ons streven is om geen groepen naar huis te sturen. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat er geen opvang mogelijk is en er een groep naar huis moet worden gestuurd. Uiteraard worden de betrokken ouders hierover ingelicht.

 

Groepsindeling en personeel.

Groep Naam
 1a/2a
 
Astrid van Dijk (ma, di, do, vr)
Hilde Fokkens (wo)
 1b/2b
 
Jenny Hofmeijer (ma, di, wo)
Wilma Boer (do, vr)
 1c/2c
 
Sandra Reins (ma, di, wo (om de week))
Diane Mulder wo (om de week), do, vr)
 3a Laura Meppelink (de hele week)
 3b Anja Hart (de hele week)
 4a
 
Henriët Broer (ma, vr)
Rita Lingbeek (di, wo, do)
 4b/5a

 
Hilde Fokkens (ma)
Marjan Dekker (di, wo, do, vr)
Liesbeth de Vries (groep 5a, vrijdagmiddag)
 5b
 
Manon Snellink (ma, di, wo)
Liesbeth de Vries (do, vr)
 6
 
Jessica Doldersum (ma, di, wo, vr)
Mariëlle van Leussen (do)
 7a
 
Marion Getkate (ma, di, wo, do)
Mariëlle van Leussen (vr)
 7b/8a
 
Sharon Woesthuis (ma, di)
Willemijn Pieffers (wo, do, vr)
 8b
 
Sandra Smalbraak (di, wo, do ,vr)
Mariëlle van Leussen (ma)

 

continuerooster eten en drinkenContinuerooster.

Op De Kardoen werken we met een continu rooster. Dat betekent dat alle kinderen ’s middags overblijven. Na het middageten kunnen de kinderen onder toezicht een half uur op het plein spelen.

 

Veiligheid op school.

Onder veiligheid verstaan we zowel emotionele- als fysieke veiligheid.

Over emotionele veiligheid kunt u lezen in het hoofdstuk over zorg. De fysieke veiligheid willen wij bevorderen door een gericht veiligheidsbeleid. Binnen het team is een aantal mensen aangesteld als BHV’er. Zij hebben een opleiding gevolgd, die erop gericht is om EHBO-handelingen uit te voeren, maar ook om in noodsituaties, zoals brand, te kunnen optreden. Jaarlijks krijgen zij hiervoor nascholing. Binnen de school is een ontruimingsplan aanwezig. Dit plan is opgesteld door de BHV’ers en alle leerkrachten hebben een exemplaar. Daarnaast is het op verschillende plaatsen in de schoolgebouwen zichtbaar gemaakt. Het ontruimingsplan wordt twee keer per jaar geoefend. Eenmaal aangekondigd en eenmaal onverwacht. In de jaarlijkse ouder- en leerlingenenquête kunnen leerlingen en ouders aangeven hoe tevreden ze hierover zijn.

 

Contact


CBS De Kardoen
Korenbloemstraat 2
7731 VW Ommen
0529-451605


Disclaimer


Privacyverklaring

Ouderportaal

ouderportaal-inlogscherm
Klik op de button om in te loggen
in het ouderportaal van Parnassys

Ouders van waarde

ouders van waarde

Klik op de afbeelding om naar
          de website van
Ouders van Waarde te gaan