Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Het gaat er daarbij om mensen de gelegenheid te geven mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over het wel en wee van de school en over de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. Leden van deze raad worden gekozen. Ouders kiezen ouders, personeel kiest personeel. De MR bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders:
Oudergeleding:
Jelmer Lammers (voorzitter)
Henri ter Wijlen
Erik Veurink


Personeelsgeleding:
Peter Smit (secretaris)
Laura Meppelink 
Henriët Broer


Het mission statement van de MR luidt:
Wij willen een MR zijn die betrouwbaar en laagdrempelig is voor ouders. We zijn zichtbaar, proactief en nemen signalen van ouders serieus. Wij zijn regelmatig bij school en daar ook altijd fysiek aanspreekbaar als je iets met ons wilt delen. We zijn positief kritisch en streven naar een win-win situatie voor leerlingen en hun ouders en de school.

De bevoegdheden van de MR bestaan uit:
-adviesrecht
-instemmingsrecht
-het recht op periodiek overleg met het schoolbestuur over de algemene gang van zaken.

In welke gevallen de raad advies- of instemmingsrecht heeft ligt vastgelegd in het voor onze school vastgestelde huishoudelijk reglement.
De agenda en de notulen van de MR-vergadering worden middels de nieuwsbrief met alle ouders gecommuniceerd.

Naast de MR kennen we binnen onze schoolvereniging ook de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Elke school is daar door personeelsid en een ouder vertegenwoordigd.

Huishoudelijk reglement

HHR MR 2022-2023.pdf

Jaarverslag 

jaarverslag MR 2021-2022.pdf

Jaarplan

Jaarplan MR 2022-2023 (1).pdf