Visie

De Kardoen is een Christelijke basisschool; onze normen en waarden zijn daarop gebaseerd en bepalen onze grondhouding. Veiligheid en geborgenheid zien we als de belangrijkste voorwaarden voor kinderen, ouders en medewerkers.

Wij geloven dat alle kinderen de aangeboren drang hebben om te leren en nieuwsgierig zijn. We willen dat de kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau en tot persoonlijk leiderschap kunnen komen.

Missie

Onze missie luidt dat ook: Samen-werken aan persoonlijke groei.

Vormgeving van het onderwijs

We willen ons onderwijs zo veel mogelijk afstemmen op hetgeen de kinderen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en een positief zelfbeeld te kunnen ontwikkelen. De Kardoen wil een zeer rijke, krachtige en betekenisvolle speel/leeromgeving bieden. Dat vraagt om een overzichtelijke en specifieke organisatie.Elke leerling op De Kardoen vormt samen met leeftijdsgenoten een veilige basisgroep. In deze groep start hij de schooldag en sluit hij de schooldag weer af. Een aantal basisgroepen vormt samen de ‘unit’ (unit 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8). In de units wordt gedifferentieerd op niveau, tempo, leerstijlen, interesse etc.: Onderwijs op maat. Na de start in de basisgroep gaan de kinderen van unit 1/2 in verschillende hoeken op ontdekking. In de units 3/4, 5/6 en 7/8 krijgen de kinderen gedifferentieerd les. Leerlingen van dezelfde basisgroep volgen niet meer allemaal hetzelfde programma. Zo werken kinderen van verschillende basisgroepen samen in hun unit. Kinderen werken afwisselend individueel, in groepjes en klassikaal; ze krijgen ook de ruimte om eigen keuzes te maken t.a.v. activiteit, tempo, aanpak en eindproduct.

Leerkrachten binnen een unit zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding. Leerlingen worden zo meer doelgroepgericht benaderd en leraren leren van elkaar. De groepen 1 t/m 4 vormen samen de onderbouw, de groepen 5 t/m 8 de bovenbouw.

The leader in me

Vanuit de gedachte van “The Leader in me” (Stephen Covey) is het ons doel om de leerlingen te vormen tot persoonlijke leiders. Dit doen we aan de hand van de 7 gewoonten; ze nemen verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en de relatie met de ander. Vanuit dat perspectief zijn de leerlingen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Daardoor leren ze effectiever en zijn ze meer gemotiveerd, omdat zij zelf invloed hebben op wat ze leren, doelen leren stellen en zelf een planning kunnen maken. Het portfolio wordt als evaluatie-instrument gebruikt; kinderen laten met werk/producten zien hoe zij aan vooraf gestelde doelen hebben gewerkt. De leerkracht bespreekt de ontwikkeling met het kind en de ouder. We leggen de eigenaarschap van het leerproces zo dicht mogelijk bij het kind zelf. De leerkracht neemt hierin een coachende rol aan en stimuleert de executieve functies van de leerlingen.

Thematisch werken

We kijken naar de onderwijsbehoeften van het kind. De kinderen leren vaak door actief en creatief bezig te zijn en te experimenteren. Naast cognitieve ontwikkeling, vinden we de creatieve ontwikkeling (muziek, dans, drama, beeldende vorming, tekenen, multimedia) en de motorische ontwikkeling belangrijk. De school bereidt de kinderen voor op de maatschappij; Het leren vindt dus zowel binnen als buiten de muren van het schoolgebouw plaats. De onderwijsinhouden zijn betekenisvol en boeiend, omdat het in samenhangende thema’s worden aangeboden. Kennis uit diverse vakgebieden wordt met elkaar verbonden, waardoor de leerlingen zich een veelheid aan nieuwe vaardigheden, kennis en inhouden eigen maken. Het gaat niet alleen om kennis onthouden, begrijpen en toepassen, maar ook om deze te analyseren, evalueren en te creëren (taxonomie van Bloom).

Sociale ontwikkeling - Kanjertraining

Leren doe je niet alleen, leerlingen communiceren veel met andere kinderen en oefenen zo allerlei sociale (communicatieve) vaardigheden. Vanuit een positief kritische houding zijn de leerlingen niet alleen verantwoordelijk voor het eigen leerproces maar ook voor de leer- en sociale omgeving. Voor de omgang met elkaar maken we gebruik van de Kanjertraining.

Ambities

Voor de nieuwe schoolplanperiode hebben we naast het hiervoor beschreven beeld onze ambitities geformuleerd. Je leest deze in het Schoolplan 23-27.
schoolplan 23-27.pdf